จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2562 [2019-08-13]

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) นางกรรณิการ์  แสงทอง  เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายพยนต์  สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นกรรมการ และนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการขอรับการสงเคราะห์เงินมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 4 ราย การจัดทำกล่องรับบริจาคเงินมูลนิธิ และการขอรับเงินมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  กรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

 

มูลนิธิ 1 มูลนิธิ 2
มูลนิธิ 3 มูลนิธิ 4
มูลนิธิ 5