จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สามัญประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี [2019-08-10]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สามัญประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สามัญประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ซึ่งมี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ มุ่งเน้นการการขับเคลื่อนงานและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และสรุปผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติที่อุทิศตนและเสียสละช่วยเหลืองานคุมประพฤติมาเป็นระยะเวลายาวนาน จำนวน ๑๕ คน และได้ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้าผู้อำนวยการสำนักงานฯ สำหรับ อ.ส.ค.ที่ยังไม่ปฏิญาณตน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ คน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ คน เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)