จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-08]

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด วันที่ ๗ สิงหาคมคม พ.ศ. 2562  นางสาวทิพวรรณ  ขำขาวพนักงานคุมประพฤติชำนาญการได้จัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน หัวข้อ : สัมพันธภาพในครอบครัว  กิจกรรม “ครอบครัวของฉัน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มทักษะในการรับรู้และเข้าใจในการที่จะปรับปรุงตนเองและข้อแนะนำที่ต้องปฏิบัติในระหว่างการคุมความประพฤติให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตอำเภอจอมทองที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอจอมทองยังได้ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตและให้ข้อคิดที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติโดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ ๓ ท่าน และ ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๔ คน