จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-08-06]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเปา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มอบทุนสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนในการซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืชผักและผลไม้ เช่น ผักกวางตุ้ง ผักกาดฮองเต้ ผักกาดขาวปลี และอโวคาโด ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 1 ราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหู้้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้ตามสมควร รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดและกระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า