จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ พร้อมเยี่ยมผู้พ้นการลงโทษ [2019-08-06]

วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง พร้อมมอบนโยบาย 4P ด้วยการทำงานแบบ Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน บูรณาการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม และกำชับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งเรื่องการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน ลดการใช้กระดาษ รวมถึงการนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ การใช้ฐานข้อมูล DXC อีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนโครงการต่างๆ อาทิ โครงการกำลังใจ โครงการ To Be Number One การสร้างงานสร้างอาชีพ และการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายคนอง รอดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

          ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางเข้าเยี่ยมอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคี ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เข้าเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจผู้พ้นโทษจำคุก ที่ได้รับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพจากกองทุนกำลังใจฯ เพื่อประกอบอาชีพค้าขายอาหารตามสั่ง ชื่อร้านครัวทหารไทย บริเวณสี่แยกควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช