จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 18 [2019-08-06]

             เมื่อวันที่ (5 สิงหาคม 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในการเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 18 ภายใต้หัวข้อ “การใช้วิธีการคุมประพฤติและวิธีการเพื่อความปลอดภัย”  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 139 คน ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม