จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี [2019-08-05]

วันนี้ (5 สิงหาคม 2562)  นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมคุมประพฤติ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าวมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น4  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                สำหรับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมคุมประพฤติประกอบด้วย

1.แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน

2.แผนปฏิบัติราชการเรื่อง บูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุม

3.แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

4.แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

5.แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการองค์การ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติงาน 1 แผนปฏิบัติงาน 2
แผนปฏิบัติงาน 3 แผนปฏิบัติงาน 4
แผนปฏิบัติงาน 5