จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานยุติธรรมจังหวัด “ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาค” [2019-07-31]

                  วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ  และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วม ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาคเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนและนำบริการของรัฐไปส่งให้ถึงมืออย่างทั่วถึง ในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ที่ได้มีการประกาศตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จำนวน 18 แห่ง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ชลบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และยะลา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถให้บริการกับประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้ชัดเจน ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า เสมอภาคและเท่าเทียม

ยุติธรรมจังหวัด 1 ยุติธรรมจังหวัด 2
ยุติธรรมจังหวัด 3 ยุติธรรมจังหวัด 4
ยุติธรรมจังหวัด 5 ยุติธรรมจังหวัด 6
ยุติธรรมจังหวัด 7 ยุติธรรมจังหวัด 8
ยุติธรรมจังหวัด 9 ยุติธรรมจังหวัด 10