จำนวนผู้เข้าชม : 520

   


กรมคุมประพฤติมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [2019-07-31]

กรมคุมประพฤติมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

           ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.probation.go.th  

หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ à สมัครงาน/รับโอน à สมัครงานรับโอนส่วนกลาง”

 

หากมีข้อสงสัย

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล   โทร 0 2141 4761