จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมเพิ่มทักษะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE [2019-07-30]

กรมคุมประพฤติจัดอบรมเพิ่มทักษะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

                วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้การดำเนินงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเทคนิค ทักษะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเตรียมการเข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วม ณ ห้องพีโอนี่ ชั้น 6 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เกิดความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุปัจจัยและบริบทของพื้นที่ที่ค่อนข้างยากในการรวมตัวให้เกิดชมรม แต่กรมคุมประพฤติยังสามารถรวมเป็นหนึ่ง และมีส่วนร่วมในการประกวดผลงานทั้งในระดับภาคและระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 อย่างไรก็ตาม กรมคุมประพฤติจะน้อมนำกิจกรรมของโครงการไปสู่การปฏิบัติและเป็นเครื่องมือกลไกในการปรับทัศนคติ ความคิด พฤตินิสัย ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดต่อไป

                นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังเน้นย้ำถึงการเป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคม ด้วยการทำหน้าที่เป็นทั้งผู้บังคับใช้กฎหมาย และบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟู ช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์อย่างมืออาชีพ บุคลากรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและอนุบัญญัติ รวมทั้งมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ทำงานเชิงรุก มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาสังคม ตลอดจนอาสาสมัครคุมประพฤติ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการทำงานและให้บริการประชาชน ภายใต้นโยบาย 4P และนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานตามกรอบนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม