จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิด [2019-07-25]

          ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ร่วมกับสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders - UNAFEI) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนสำหรับผู้ก่อการร้ายและผู้กระทำผิดหัวรุนแรง Regional Workshop on Community-based Treatment for Terrorists and Violent Extremist Offenders (VEOs) เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความท้าทายในการนำแนวปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนไปบังคับใช้กับผู้ก่อการร้ายและผู้กระทำผิดหัวรุนแรง พร้อมทั้งแสวงหาความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปปรับใช้กับการกลับคืนสู่สังคมของผู้ก่อการร้ายและผู้กระทำผิดหัวรุนแรง โดยมีนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน และผู้แทนจากต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา ติมอร์-เลสเต ฟิลิปปินส์ มาเลยเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

          ในการนี้ นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ได้นำเสนอถึงภารกิจของคุมประพฤติ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนเรื่อง Showing example of Community-based Treatment in Thailand และนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ Measure against Violent Extremist Offenders in Thailand อีกด้วย