จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส [2019-07-24]

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการพัฒนาชุมชนกาแลตาแปให้เป็นบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) โดยติดตามการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนายมูฮำมัดดือราฟี สะมะแอ ประธานชุมชนกาแลตาแป นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส คณะเจ้าหน้าที่ ตลอดจนทีมงานของชุมชนกาแลตาแป เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี การดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด ซึ่งในขณะนี้มีผู้พ้นการลงโทษจำนวน 2 รายที่เข้ารับการสงเคราะห์และพักอาศัยภายในบ้านกึ่งวิถีชุมชนกาแลตาแป ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เน้นย้ำให้การดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด และการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีให้เป็นไปตามวิถีชุมชนด้วย

          อนึ่ง บ้านกึ่งวิถี เป็นสถานที่พักอาศัยชั่วคราวในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้กระทำผิดที่ไม่มีที่พักอาศัย หรือยังไม่พร้อมกลับคืนสู่สังคม ได้รับการพัฒนาด้านศักยภาพ ทักษะทางสังคม และส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ