จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ [2019-07-23]

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ในการติดตามการก่อสร้างอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชมการแสดงและให้โอวาทผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบนโยบาย
4P และ Probation 4.0 องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกทั้ง ยังเน้นย้ำการนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล DXC และนโยบายสำคัญๆ อาทิ การลดใช้กระดาษ การยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน การสร้างงานสร้างอาชีพ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โครงการกำลังใจฯ ชมรม To Be Number One การขับเคลื่อนอาสาสมัครคุมประพฤติให้เป็นลักษณะการบริหารองค์การ และติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาสให้เป็นบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) โดยมีนางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ