จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” [2019-07-23]

 

กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3/ 62เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 

            วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2562 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำรุ่น ที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  สังกัดกระทรวงยุติธรรม มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติและประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานธุรการในสังกัดกรมคุมประพฤติ เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรได้ ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

             จากนั้นรองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานธุรการ รุ่นที่ 8 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/หลักเกณฑ์ และเทคนิคการปฏิบัติงาน ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานด้านอื่นๆ อย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้ปฏิบัติงานธุรการสังกัดกรมคุมประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติภาค 4-9 จำนวนกว่า 51 คน เข้า ร่วมการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่  23-27 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ณ และโรงแรมลักซอร์  จังหวัดนนทบุรี