จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่1/2562 [2019-07-23]

         วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 นาฬิกา นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาแผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 โดยดำเนินการจัดทำตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติไปศึกษาดูงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ต่อไป