จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-07-23]

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          สำหรับการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ (ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) การส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติ มีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระทำผิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการฯ อันนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด เพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก