จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติร่วมให้การต้อนรับ รมว.ยธ. เข้าทำงานวันแรก [2019-07-19]

           วันนี้ (19 กรกฎาคม 2562) ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย ศาลพระพรหม ด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญานมุนี ณ ห้องพระ ชั้น 2 และพระพุทธรูปภายในห้องทำงาน ชั้น 9 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นวันแรก พร้อมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อมอบนโยบายเเละเเนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9

 สำหรับการประชุมดังกล่าว อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ อันเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ภายใต้พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รวมถึงการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ยังรายงานถึงโครงสร้างของกรมคุมประพฤติ ผลการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 และบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในฐานะยุติธรรมจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการสำคัญของกรมคุมประพฤติ อาทิ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับหน่วยราชการ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมช่วยเหลือในการดำรงชีพผ่านศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือ ศูนย์แคร์” (Care Center) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว พร้อมทั้ง เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำงานและให้บริการประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานคุมประพฤติแบบ Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0

รมต.1 รมต.2
รมต.3 รมต.4
รมต.5 รมต.6
รมต.7 รมต.8
รมต.9 รมต.10
รมต.11 รมต.12
รมต.14 รมต.13
รมต.15 รมต.16
รมต.18 รมต.18