จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


คุมประพฤติ ร่วมใจ ลดภาวะโลกร้อน [2019-07-13]

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ตามนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ การคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้กระดาษ พลาสติก โฟม และการประเมินผลติดตาม พร้อมปลุกกระแสให้เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติทั่วประเทศร่วมใจคัดแยกขยะ สร้างความตื่นตัว ตระหนักรู้ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันลดภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้า หรือใช้ ปิ่นโต และมีการจัดอาหารว่างโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในการใส่อาหาร เช่น ใบตอง เพื่อลดการใช้พลาสติกและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 กรมคุมประพฤติสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยถึง 75 %  เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 พบว่า จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลง 89.4 % จำนวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดลง 96.9 % จำนวนโฟมบรรจุอาหาร ลดลง 99.7 %

ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้เน้นย้ำให้บุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญ ร่วมมือร่วมใจกัน คิดก่อนใช้ มีวินัย ไม่สร้างขยะ โดยร่วมกันดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม