จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ [2019-07-11]

          วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 สร้างความสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการบังคับใช้กฎหมาย โดยบุคลากรทำงานแบบมืออาชีพ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ และมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนงานกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำและคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกำชับการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE โครงการกำลังใจฯ การสร้างงานสร้างอาชีพ อาทิ การนวดแผนไทย ช่างซ่อมบำรุง เป็นต้น และยังให้ความสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ เช่น โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ นโยบายลดการใช้กระดาษ การยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานคุมประพฤติ พร้อมรับฟังและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ นางบุญเรือง กาฬเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

          ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกันทรารมย์ เพื่อมอบนโยบายการบูรณาการทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ในบทบาทด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ นอกจากนี้ ยังรับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมชื่นชมการทำงาน โดยมีนายฤทธิ์ สามสี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกันทรารมย์ นายทวี บุญพอ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดูน และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ