จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงานคุมประพฤติ [2019-07-10]

      วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เพื่อมอบนโยบาย 4P และนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ บุคลากรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง มีวิธีการทำงานตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ซึ่งกรมคุมประพฤติให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นวิชาชีพ สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในลักษณะเป็นหุ้นส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ การปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

         นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังกำชับการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือศูนย์แคร์ ให้เป็นรูปธรรม ช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ การนำศูนย์เรียนรู้ของอาสาสมัครคุมประพฤติ เช่น การฝึกอาชีพกรีดยาง ในการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาต่อยอด ตลอดจนประสานกลไกบ้านกึ่งวิถี

          ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสุทัศน์ วิเชยละ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ