จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา [2019-07-10]

 

          วันนี้ ( 10 กรกฎาคม 2562 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้ นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ทานกัณฑ์” และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดร เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก จึงถือว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร