จำนวนผู้เข้าชม : 32

   


นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสา 904 ขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ไปสู่ประชาชน/ผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-07-10]

เอกสารดาวน์โหลด :

สไลด์1.JPG