จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One [2019-07-09]