จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติจัดค่ายลูกเสือ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน [2019-07-08]

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวจิราพร บุญชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 นางสุทิน ชัยเนตราภรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตมีนบุรี นายสุชาติ สุจริยวงศ์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน

นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เป็นโครงการที่จัดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกรมคุมประพฤติ ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีเจตนาที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

นางสุทิน ชัยเนตราภรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตมีนบุรี กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกรมคุมประพฤติมาอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี เพื่อพัฒนาและเยาวชนให้รู้จักหน้าที่ และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงการออม การพึ่งพาตนเอง แบ่งเบาภาระครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป 

สำหรับโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 โดยมีเด็กและเยาวชนจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน