จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “คิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ [2019-07-05]

คุมประพฤติ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “คิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โครงการอบรมหลักสูตร “คิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ โดยมี นายแพทย์จุมพล สมประสงค์ จิตแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาฯ ให้เกียรติบรรยาย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาแนวคิด,ทักษะและทัศนคติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการทำงาน,พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม และมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีความสามัคคี มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๔๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)