จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [2019-07-04]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานคุมประพฤติ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองของเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังได้มีการถาม - ตอบปัญหาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ภารกิจงานคุมประพฤติ และสถานการณ์ปัญหายาเสพติด เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เป็นผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม และห่างไกลยาเสพติด ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 96 ราย และแจกของรางวัลให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเวียงแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 03076201.jpg

รร.อุปถัมภ์ แม่เจดีย์​_190704_0946.jpg

รร.อุปถัมภ์ แม่เจดีย์​_190704_0949.jpg

รร.อุปถัมภ์ แม่เจดีย์​_190704_0952.jpg

รร.อุปถัมภ์ แม่เจดีย์​_190704_0958.jpg

รร.อุปถัมภ์ แม่เจดีย์​_190704_0960.jpg

รร.อุปถัมภ์ แม่เจดีย์​_190704_0962.jpg

รร.อุปถัมภ์ แม่เจดีย์​_190704_0970.jpg

รร.อุปถัมภ์ แม่เจดีย์​_190704_0979.jpg

รร.อุปถัมภ์ แม่เจดีย์​_190704_0981.jpg