จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 9 [2019-07-03]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 9

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เพื่อมอบนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 บุคลากรต้องมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับการทำงาน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการคุมประพฤติ บุคลากรต้องมีความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของการคืนคนดีสู่สังคมและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ด้วยกลไกการสร้างงานสร้างอาชีพ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์ โครงการกำลังใจฯ โครงการ To Be Number One มาเป็นเครื่องมือ เน้นการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยนำกลไกของอาสาสมัครคุมประพฤติในการประสานกับชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังให้ความสำคัญกับงานยุติธรรมจังหวัด โดยใช้กลไก กพยจ. ในการประสานความร่วมมือ พร้อมเสนอแนะการปฏิบัติงานเชิงรุก แนวทางการขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด การนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ นโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม เช่น การใช้งานระบบ DXC และ Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ  และนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น การยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน การลดใช้กระดาษ

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีนายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ นายองอาจ จันทรมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ