จำนวนผู้เข้าชม : 104

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วม งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 [2019-07-02]

      วันนี้ (2 กรกฎาคม 2562) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วม งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด 1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมของสังคมไทย ที่สอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานเชิงรูปธรรมด้านคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรทุกภาคส่วน โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และหน่วยงานองค์กรเครือข่ายเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

    ภายในงานแบ่งการจัดงานเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ งานวิชาการ สมัชชาคุณธรรมอาทิ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และงานแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบ ตลาดนัดคุณธรรมขององค์กรภาคีเครือข่าย 6 เครือข่ายหลัก ประกอบด้วยเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ประมาณ 2,000 คน