จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนส่งเสริมประกอบอาชีพเพื่อซื้อ พ่อ-แม่ พันธ์หนูนาและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหนูนาจำหน่าย ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด [2019-07-02]