จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางวรรธณา รอดหิรัญ หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติและเจ้าหน้าที่มอบประกอบอาชีพและเครื่องมือตัดแต่งไม้ (เลื่อยยนต์) ขนาดเล็ก ให้แก่ผู้ถ [2019-07-02]