จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ [2019-06-27]

ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่

วันนี้ 27 มิถุนายน 2562 กรมคุมประพฤติจัดการประชุมพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ โดยมีนางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะทำงาน พัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาการคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 กำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจ และด้านการควบคุมและสอดส่อง ประกอบกับมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ และด้านการควบคุมและสอดส่อง  เพื่อกำหนดหลักการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติที่เป็นมืออาชีพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ