จำนวนผู้เข้าชม : 62

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้ารับโล่เกียรติคุณ ระดับดีเด่น ด้านการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด [2019-06-26]

วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562  โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ในการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติและเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่ จำนวน 157 ราย ในการนี้ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ระดับดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 อีกด้วย