จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนงาน มุ่งคืนคนดีสู่สังคม [2019-06-25]

วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กำชับนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การสร้างงานสร้างอาชีพ ผ่านช่องทางศูนย์แคร์ ขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี เพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

          นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการนำเสนอแนวทางเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการหลบหนีและการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุหลบหนี สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด/ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับสำนักงานคุมประพฤติ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ  พัฒนาศักยภาพ และบูรณาการทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค เพื่อร่วมกันวางแผน ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายความสำเร็จในการคืนคนดีสู่สังคม การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจกระทรวงยุติธรรม และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562