จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี [2019-06-21]

          วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี เพื่อมอบนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 บุคลากรต้องมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับการทำงาน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการคุมประพฤติ บุคลากรต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีองค์ความรู้ที่จำเป็น โดยมุ่งปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของการคืนคนดีสู่สังคม และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ด้วยกลไกการสร้างงานสร้างอาชีพ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์ บ้านกึ่งวิถีหรือบ้านสงเคราะห์ (Half Way House) โครงการกำลังใจฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือ เน้นการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยนำกลไกของอาสาสมัครคุมประพฤติในการประสานกับชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยกรอบการทำงานเหล่านี้จะทำให้กรมคุมประพฤติสามารถตอบวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีส่วนนำประเทศไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคำว่า มั่นคง คือ สังคมปลอดภัย มั่งคั่ง คือ ผู้กระทำผิดได้รับการดูแลแก้ไข มีอาชีพมีรายได้ ยั่งยืน คือ ผู้กระทำผิดต้องไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ เป็นคนดีของสังคมและสังคมให้การยอมรับ     

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังให้ความสำคัญกับงานยุติธรรมจังหวัด โดยใช้กลไก กพยจ. ในการประสานความร่วมมือ เพื่อตอบโจทย์และช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมเสนอแนะการปฏิบัติงานเชิงรุก การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด การนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ และนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม เช่น การใช้งานระบบ DXC และ Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ       

          ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายอารักษ์  วีระกะลัส ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ