จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย [2019-06-20]

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย

วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานท์ฉัน เพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านความยุติธรรม และร่วมแก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย สร้างสังคมสันติสุข ผ่านแนวคิดหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice -RJ) ว่าเป็นแนวคิดที่สามารถนำมาแก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทยได้ โดยเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ที่ให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดสำหรับทุกฝ่าย โดยเน้นการเยียวยาชดใช้ความเสียหายให้ผู้เสียหาย การสร้างความสำนึกผิดและความรับผิดชอบของผู้กระทำผิดในการกระทำของตน ซึ่งมีแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย ผู้กระทำผิด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะเจรจากันเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหา

การประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่จะนำมาจุดประกายให้หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม และองค์กรประชาสังคมที่เชื่อมั่นในการเสริมพลังประชาชนร่วมกันผลักดันแนวคิดเรื่องหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สู่การปฏิบัติจริงในกระบวนการยุติธรรมไทยต่อไป