จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [2019-06-19]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  แจ้งแผนการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ,แผนและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ,แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร,แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ,พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ,การติดตามผลการฟื้นฟูฯ,แนวทางเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันความเสี่ยงในการหลบหนีฯ,การเร่งรัดการดำเนินการตามตัวชี้วัด ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี .
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)