จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.อยุธยา และจ.นนทบุรี [2019-06-17]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.อยุธยา และจ.นนทบุรี

                วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 บุคลากรต้องมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับการทำงาน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการคุมประพฤติ บุคลากรต้องมีความเป็นมืออาชีพ ทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยนำกลไกของอาสาสมัครคุมประพฤติในการประสานกับชุมชน ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อีกทั้งการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือศูนย์แคร์ บ้านกึ่งวิถี โครงการกำลังใจฯ และโครงการ To Be Number One

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมเสนอแนะการปฏิบัติงานเชิงรุก รวมทั้งยังเน้นย้ำการทำงานเชิงป้องกันทั้งในเรื่องโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด การนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ และนโยบายสำคัญๆ เช่น การยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน การลดใช้กระดาษ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีนายสายยนต์ บัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายคงศักดิ์ ปานสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ