จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา [2019-06-17]

                   วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการดำเนินการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา โดยมี นพ. นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกองบริหารสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต และคณะทำงานจากกรมควบคุมโรคและกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

                  ในที่ประชุมมีการพิจารณา ทบทวนการดำเนินงานและการพิจารณาการถอดบทเรียน โครงการ บำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมทั้งหารือแนวทางในการบริหารจัดการด้านการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ในการเข้าสู่ระบบการคัดกรองและบำบัดรักษา และเพื่อสนับสนุนและพัฒนา การบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในผู้ที่ถูกคุมประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา (กรณีกระทำความผิดซ้ำ) ที่สมัครใจเข้าร่วมการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพได้รับการบำบัดรักษาครบตามแผน และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก