จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ 4.0 [2019-06-17]

วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ 4.0 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมลักซอร์ จังหวัดนนทบุรี

นายพยนต์  สินธุนาวา  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดนโยบาย Thailand 4.0  โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศ และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายกรมคุมประพฤติจึงเน้นการทำงานแบบ Smart Probation เพื่อให้เข้าสู่ยุค Probation 4.0 ซึ่งเป็นการทำงานและให้บริการในภารกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีทรัพยากรเพียงพอมาร่วมดำเนินการ  และเพื่อเป็นสร้างให้เกิดระบบราชการแบบเปิด  ที่มีการสร้างคุณค่าระหว่างทุกภาคส่วนร่วมกัน  อันจะนำไปสู่การเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม โปร่งใส  เป็นที่เชื่อมั่น  ศรัทธาของประชาชนและสังคมต่อไป

          ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรสู่การใช้นวัตกรรม โดย  นางกัลยาณ์  ภูวนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และในช่วงบ่ายมีการศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคม/ประเทศชาติ” ณ กรมบังคับคดี