จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [2019-06-15]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายพรเทพ ชาญกิจการยนต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยน ระดมความคิด ปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องสังขละ โรงแรมริเวอร์แคว ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)