จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติจัดการอบรมหลักสูตรการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ รุ่นที่ 2 [2019-06-13]

กรมคุมประพฤติจัดการอบรมหลักสูตรการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ รุ่นที่ 2

               วันนี้  (13 มิถุนายน 2562) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติกับการจำแนกผู้กระทำผิดณ โรงแรมทีเค  พาเลซ  กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความจำเป็นในการจำแนกผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดระดับของความเข้มงวดในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด และกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการควบคุมและสอดส่อง รวมทั้งการจัดให้เข้าโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้กระทำผิดมากยิ่งขึ้น

การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยเป็นพนักงานคุมประพฤติสังกัดสำนักงานคุมประพฤติภาค 1, 2, 3, 4 และภาค 7 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้  ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยง สภาพปัญหาและความต้องการ การจัดทำแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู รวมทั้งมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้ให้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกความประพฤติต่อไป