จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงบทบาทและการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ [2019-06-12]

          วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงบทบาทและการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่  พร้อมถ่ายทอดนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งใหม่ มีความรู้และทักษะในการบริหารหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ของกรมคุมประพฤติที่วางไว้ได้

 

          ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ที่เป็นผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 12 คน และได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม มาชี้แจงและให้ข้อสังเกตในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ และการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร