จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม [2019-06-12]

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม เพื่อมอบนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 ขับเคลื่อนองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพ มีองค์ความรู้ที่จำเป็น โดยมุ่งปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของการคืนคนดีสู่สังคม และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ด้วยกลไกการสร้างงานสร้างอาชีพ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือ “ศูนย์แคร์” บ้านกึ่งวิถี โครงการกำลังใจฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือ เน้นการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมองเป้าหมายร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังกำชับการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์ และพัฒนางานต่อไป นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังให้ความสำคัญกับงานยุติธรรมจังหวัด โดยใช้กลไก กพยจ. ในการประสานความร่วมมือ เพื่อตอบโจทย์และช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด

          ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางนิตยา ฐาปนาเนติพงศ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ