จำนวนผู้เข้าชม : 154

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ [2019-06-11]

 วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย 4P เน้นการทำงานแบบ Smart Probation เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0 อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน อีกทั้งนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน การเชื่อมโยงบทบาทในด้านสังคมสงเคราะห์และการบังคับใช้กฎหมายให้มีความสมดุล และบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และยังเน้นย้ำการรับรู้สาเหตุปัจจัยในการกระทำผิด เพื่อให้การแก้ไขฟื้นฟูตรงกับสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม การประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ การให้ความสำคัญการดำเนินงานในฐานะยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน การลดใช้กระดาษ การคัดแยกขยะมูลฝอยและลดใช้พลาสติก

.

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังให้การชื่นชม พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายจิตตสานต์ วุฒิเวชช์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ