จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [2019-06-06]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมทําบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งได้นําถวายสังฆทานและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ และมีการร่วมสนทนาธรรม โดยมีท่าน ดร.พระครูชัยการโกวิท เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่งเทวี เป็นผู้รับการถวายสังฆทานและนําสวด อนุโมทนา เพื่อเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ณ วัดบ้านโป่งเทวี ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “กระทรวง ยุติธรรม 3R1N”