จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปีของกระทรวงยุติธรรม [2019-06-10]

          วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม (ระดับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียมได้กำหนดออกเป็น 6 กรอบ ประกอบด้วย

1. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

2. สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ

3. อำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

4. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

5. ส่งเสริมคนดีสู่สังคม

6. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ ในที่ประชุม ได้หารือแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันตามกรอบแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและได้รับการบริการงานยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ในส่วนของกรมคุมประพฤติ นอกจากการดำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติราชการด้านส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามบทบาทในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยแล้วยังมีการบูรณาการในการทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานต่อไป