จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม [2019-06-06]

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม

                วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและกำหนดแผนปฏิบัติงานจิตอาสา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 จิตอาสาพัฒนา เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน้นกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านที่ 2 จิตอาสา
ภัยพิบัติ เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม ด้านที่ 3 จิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อให้ปฏิบัติงานในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ หรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด้านที่ 4 จิตอาสาให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา จิตอาสา และระเบียบวินัย และด้านที่ 5 จิตอาสาประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารงานด้านจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม