จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี [2019-06-06]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและผลการดำเนินงานสำคัญด้านกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทราบและสามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมได้ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ สามารถรับรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ฯ วันนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารอเนกประสงค์กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)