จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และพ.ร.บ. ล้มละลาย(ฉบับที่9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม [2019-05-30]