จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [2019-05-29]

          วันนี้ ( 29 พฤษภาคม 2562 ) นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมคุมประพฤติ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายหลัก จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกรมคุมประพฤติ ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจจากประชาชนผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย